سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

بازمهندسي فرايند مديريت در مدارس هوشمند ايران با تأكيد بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (پاورپوینت 25 اسلاید)

بازمهندسي فرايند مديريت در مدارس هوشمند ايران با تأكيد بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (پاورپوینت 25 اسلاید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع:

بازمهندسي فرايند مديريت در مدارس هوشمند ايران با تأكيد بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

مهمترين عامل و شاخص زندگي جوامع و پيشرفت كشورها، توسعة علمي و آموزشـي آنهاسـت و حوزة آموزش نيز با ورود فناوري اطلاعات، دچار تحول اساسي شد. اين مسئله بنا به دلايلي ايران را دچار نگراني هايي كرد؛ به طوري كه طي دهة گذشته، دولت بـه سـختي توانسـت هزينـه هـاي جاري آموزش وپرورش را پرداخت كند. از سويي، فناوري اطلاعات و ارتباطـات ايـن تـوان را دارد كه طي برنامه اي مدون و تغيير در ساختار و روشهاي آمـوزش، از هزينـه هـا بكاهـد، كيفيـت را افزايش دهد، محصولات نظام هاي آموزشـي را بـا نيازهـاي جامعـه هماهنـگ كنـد و در جهـت كاربردي كردن آموزش گام بردارد

يكي از اقدام هاي آموزش وپرورش در اين سالها، هوشمندسازي مدارس بود. آموزش وپرورش ايران، در اين راستا اقدام هاي زيادي مانند ايجاد مدارس آزمايشي ، حمايت از مدارس داوطلـب و تهية سند راهبردي توسعة مدارس هوشمند انجام داد، اما مدارس هوشمند به صورت فراگير شكل نگرفتند و با مشكلاتي روبه رو شدند. به همين دليل توسعة گام به گام مدارس هوشمند، بـه تبيـين مسير توسعه و مراحل اجرايي هوشمندسازي مدارس نياز دارد و بايد در برنامـة درسـي، محتـواي آموزشي، نظام ارزشيابي و بهطور كلي بازمهندسي فرايند مديريت تغييرات اساسـي ايجـاد كـرد و پس از آن به مدرسه اي هوشمند و ايده آل پرداخت كه اين موضوع در اسناد بالادستي آموزش وپرورش نيز تأكيد شده است و ضرورت انكارناپذيري دارد.

اهداف پژوهش

هدف اصلي يا كلي پژوهش حاضر شنـاسـايي عوامل اثرگذار بر بازمهندسي فراينـد مـديريت در مدارس هوشمند ايران است و اهداف فرعي آن عباتند از:

 1 .شناسايي ويژگيهاي مدارس هوشمند؛

 2 .بررسي فرايند مديريت در مدارس هوشمند؛

 3 .تعيين عوامل تأثيرگذار بر فرايند مديريت در مدارس هوشمند.

پيشينة نظري
 مدرسة هوشمند

وظایف مدیریتی مدرسه هوشمند

مدل پيشنهادي پژوهش

روش شناسي پژوهش

جامعه آماری پژوهش

روایی پرسشنامه

  • نتایج

جدول 3 .اولويت بندي عوامل اثرگذار بر فرايند مديريت در مدارس هوشمند
 ( فرايند برنامه ريزي)

جدول 4 .اولويت بندي عوامل اثرگذار بر فرايند مديريت در مدارس هوشمند
(فرايند سازماندهي)

جدول 5 .اولويتبندي عوامل اثرگذار بر فرايند مديريت در مدارس هوشمند
 ( فرايند رهبري)

جدول 6 .اولويتبندي عوامل اثرگذار بر فرايند مديريت در مدارس هوشمند
 (فرايند كنترل)

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Management-process-reengineering_713324_4569.zip927.4k

شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی (پاورپوینت 22 اسلاید)

شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی (پاورپوینت 22 اسلاید)                      موضوع : شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی مقدمه بهره وری از جمله مفاهیمی است که بیش از 230 سال از نخستین تلاش و برداشت علمی پیرامون آن می گذرد و همواره مورد توجه جوامع علمی و ملت های مختلف بوده است. واژه بهره وری نخستین بار توسط فرانسواکنه در سال 1776 به مفهوم قدرت تولید کردن بیان شد و سپس در لغت نامه های لیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان

ارائه ی مدل استراتژيك براي توسعة بانكداري الكترونيك در بانك هاي تجاري ايران (پاورپوینت 33 صفحه)

ارائه ی مدل استراتژيك براي توسعة بانكداري الكترونيك در بانك هاي تجاري ايران  (پاورپوینت 33 صفحه)                       (این پاورپوینت بر اساس مقاله ی ارائه ی مدل استراتژیک برای توسعه ی بانکداری الکترونیک در بانک های تجاری ایران تنظیم شده است) لینک مقاله https://jitm.ut.ac.ir/article_56471.html صنعت بانكداري و مالي به صـورت بـاورنكردنـي در حـال تغييـر اسـت. ايـن صـنعت بـه كمـك پيشرفتهاي فناوري اطلاعات خود را قدرتمند ساخته است از دهـة ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان