سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش کشاورزی دقیق)

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش کشاورزی دقیق) محور كشاورزي دقيق و فناوريهاي نوين كاربرد سنجش از دور براي تخمين نيتروژن ذرت در سطح پوشش گياهي طراحي، ساخت و ارزيابي يك روبات متحرك براي انجام عمليات سمپاشي در داخل گلخانه بررسي اثر فيلمهاي نانويي ساخته شده در داخل كشور بر بياتي نان به روش آزمون برش ارزيابي و مقايسهي روشهاي زمين آماري در تهيهي نقشهي مديريت اعمال ميزان متغير علف كش پيش رويشي سيانازين تشخيص عيب هوشمند موتور استارت تراكتور مسي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش فناوری پس از برداشت )

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش  فناوری پس از برداشت ) محور فناوريهاي پس از برداشت مطالعه عوامل ماشيني موثر بر جدا كردن و تميز كردن دانه هاي زيره پس از عمليات كوبش بهينه سازي فرآيند خشك كردن پسته از طريق حرارت متناوب تحليل اثر ترموديناميكي برخي متغيرهاي خشك شدن در يك خشك كن بستر سيال آزمايشگاهي شبيه سازي خشككن بستر سيال آزمايشگاهي به روش ديناميك سيالات محاسباتي و بهينه سازي آن با Taguchi استفاده از روش بررسي امكان جداسازي ناخالصي از كلاله زعفران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش مکانیزاسیون )

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش  مکانیزاسیون ) محور مكانيزاسيون و مديريت اثر روشهاي خاكورزي حفاظتي و كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد كنجد در منطقه جيرفت كهنوج بررسي سطح بهينه مزرعه در توجيه اقتصادي مالكيت ماشين هاي كشاورزي اثر روشهاي مختلف خاكورزي گلرنگ بر عملكرد ماشينهاي كشاورزي آناليز فركانس هاي غالب اندام هاي بدن راننده تراكتور تعيين و تحليل عمر مفيد اقتصادي تراكتورهاي كشاورزي در استان آذربايجانغربي بررسي ارگونوميكي برخي از اجزاي تراكتوره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش مکانیک )

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش  مکانیک ) محور مكانيك ماشينهاي كشاورزي و محركه ها شامل مقالات ذیل:   طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم كنترل خودكار دور فن خشك كن خورشيدي همرفت اجباري طراحي و ساخت جمع كننده خورشيدي صفحه تخت پرهدار با صفحه جاذب مخصوص و كنترل دماي هواي خروجي، براي خشك كن خورشيدي همرفت اجباري طراحي، ساخت و بررسي عملكرد يك سامانه خودكار الكترونيكي به منظور درجه بندي ميوه بر اساس وزن به كارگيري روش غيرمستقيم جهت اندازهگيري مقاو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش انرژی)

مجموعه مقالات ششمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (گرایش انرژی) محور انرژي در كشاورزي مقايسهي انرژي (سوخت) مصرف شده و ميزان عملكرد محصول در دو سامانه خاك ورزي ارزيابي و مقايسه روشهاي مختلف هوادهي باگاس نيشكر به منظور دستيابي به شرايط مناسب توليد كمپوست تهيه كربن فعال از چوب تنه درخت خرما به روش تجزيه حرارتي و بررسي خصوصيات فيزيكي و جذبي آن   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان
تعداد صفحه(1):